Geschiedenis

De Chr. Muziekvereniging "Soli Deo Gloria" = "Alleen Gode d Eer" is op gericht in 1908 door Jan Willem Dekker, organist, muziekleraar en dirigent, geboren te Kampen op 6 januari 1880 en overleden te Uithuizermeeden op 31 mei 1941.
Het thans bestaande fanfarekorps S.D.G. compleet met drumband is van oorsprong een harmonie geweest tot aan ongeveer de tweede wereldoorlog en is (hoogstwaarschijnlijk) een afsplitsing van de tien jaar eerder opgericht Geref. fanfarekorps "Oranje Nassau".

Uniek was ook de Hervormde signatuur van het korps. Nergens op het Hogeland en omgeving was een Herv. Muziekvereniging dan alleen Soli Deo Gloria te Uithuizermeeden. Hierdoor waren er veel uitnodigingen van Herv. schoolbesturen voor herdenkingen, schoolfeesten etc. om deze muzikaal op te luisteren. Men ging dan bijvoorbeeld op de fiets naar Spijk en keerde s avonds laat in diepe duisternis, met de nodige inwendige versterking, weer terug naar Uithuizermeeden. Het was echt een korps waarvan de leden met plezier lid waren zonder de verplichting stevig te studeren om hogerop te komen.

In die tijd bracht men ook geregeld openluchtconcerten bij de watermolen "Goliath" bewoond door Koos Sikkenga en bij de landbouwers Dijksterhuis en Maarhuis (de eerste twee één der oprichters en de laatste, wat men nu noemt, de sponsor van S.D.G.). Ook waren er concerten te Oldenzijl n te Oosternieland.

Wat betreft de kasmiddelen, ook vroeger hield men akties en in de vorm van het zgn. "hokken" van het gezichte koren. Voor het laatst was dit in 1955 bij de landbouwers gebr. Berghuis en A. Zijlstra. Ook het houden van bazaars en verlotingen behoorde tot de activiteiten. Ten tijde van de dirigent ten Boer, welke a tijd getrouw op de fiets van Uithuizen kwam, was de hoofdprijs van de verloting een "Solex". De heer ten Boer werd winnaar en kon zodoende comfortabel ter repetitie verschijnen.

De paasmaandag stond in het teken van de jaarlijkse uitvoering en wel i.s.m. het Kerkkoor en een toneelvereniging, meestal de Herv. Toneel Club. Wegens de geringe belangstelling en de steeds hoger wordende onkosten over dit feest, was helaas 1971 S.D.G.s laatste paasfeest.

De wekelijkse repetities waren tot april 2000 op de vrijdagavond, ook dat is uniek te noemen. Bij 4700 vrijdagen (uitgezonderd de laatste oorlogsjaren) SDG-repetities in Rehoboth. Tegenwoordig zijn de repetities van alle drie afdelingen op woensdagavond, de malletband en jeugdband nog in Rehoboth en de fanfare in t Bommelhoes.

Of er vanaf het begin een compleet bestuur is geweest, is niet bekend. Het oudste notulenboek dateert van 1953. Wel is bekend dat één der oprichters de heer Krien Steenhuis tot aan zijn dood op 28 juli 1955, onafgebroken voorzitter is geweest.

Bij Oranje Nassau zijn volgens oud-leden wel notulen gemaakt, maar niemand weet waar deze boeken nu verblijven! Zoals gezegd is Oranje Nassau steeds een fanfarekorps geweest en heeft de eerste jaren lange tijd onder leiding gestaan van haar dirigent Dhr. Engelsman, die van beroep fotograaf was. Veel oude fotos van Uithuizermeeden zijn van zijn hand. Oranje Nassau bekwam haar vaandel van de Geref. Gemeente tijdens het 25 jarig bestaan van het korps. Dit vaandel is in bruikleen afgestaan aan het Groninger Museum, alwaar zij beter op haar plaats is dan op een stoffige zolder zoals de laatste jaren het geval is geweest.

Tijdens het 12 1/2 jarig bestaan van S.D.G. in 1921 schonk de toenmalige predikant Ds. Bleeker het thans nog in gebruik zijnde vaandel. In het jaar 1960 tijdens het Paasfeest presenteerde de afd. drumband zich v oor het eerst. Deze bestond uit 4 personen, waarvan de helft meisjes. Voor die tijd liepen tijdens muzikale rondgangen één of twee tamboers voorop te tromroffelen. Dat waren dus tevens de concerttamboers! Een tamboer-maîtrestok werd aangeschaft in 1961. Op Koninginnedag 1968 ging S.D.G. voor het eerst door het dorp voorafgegaan door de afd. majorettes en in 1978 werd de eerste lyra bij de drumband aangeschaft welke geleidelijk aan volgde door meer en ander melodisch slagwerk.

Het eerste uniform werd S.D.G. aangeboden op 27 april 1963 door een comité bestaand uit burgemeester Drost, mw. Heysman en de heren Th v/d Burg, H.J. Dijksterhuis en J. Dijksterhuis. Deze mensen hadden ƒ 3.000,- bijeengebracht waarvan ook nog een feestavond aangeboden kon worden m.m.v. het gezelschap Tuinema uit Groningen ("De Optimisten + snelrijmelaar").

Het tweede uniform werd zonder festiviteiten aan de burgerij getoond in november 1979 tijdens St. Nicolaasakties. Kosten ƒ 30.000,-, bijeengebracht o.l.v. de commissieleden de heren Nijhoff en de Boer.

Na een ampele poging in het begin van de jaren 60 om S.D.G. te fuseren met Oranje Nassau en/of met het neutrale O.B.K., welke op niets uitliep, volgde op 1 januari 1966 de fusie met de Chr. Drumband Excelsior met daarna op 1 januari toch de fusie met Oranje Nassau.

Het instrumentarium van S.D.G.-s afd. fanfare werd geheel vernieuwd in 1972, waarbij tevens werd overgaan van hoge naar de lage stemming.

Na 1972 zijn op gezette tijden al weer diverse secties vervangen door nieuwe en betere instrumenten. De "oude" worden aan de leerlingen beschikbaar gesteld tot de tijd daar is dat zij worden opgenomen in het korps.

De viering van het 50 jarig jubileum was op 11 december 1958 d.m.v. een receptie en een concert + toneeluitvoering m.m.v. een eigen koperkwartet. Op zondag 14 december 1958 volgde een herdenkingsdienst in de N.H. Kerk m.m.v. S.D.G.

Het 70 jarig bestaan werd gevierd met het organiseren van Mars- en Show- wedstrijden in september en in oktober een receptie + concert. Evenzo gebeurde dit bij het 75 jarig jubileum.

Bij het 80 jarig jubileum werd ook eveneens een receptie gehouden op 24 juni 1988 met daarna een gezellig samenzijn van de leden. Op zaterdag 25 juni heeft S.D.G. een muzikale jubileummars gehouden door het centrum van het dorp.